Hoppa till sidans innehåll

Stadgar för Knivsta IK


Stadgar för Knivsta idrottsklubb

 

Den ideella föreningen Knivsta Idrottsklubb bildades den 15 mars 1919. Dessa stadgar antogs vid årsmötet den 14 mars 2013

 

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Ändamål
Föreningen ska bedriva idrottsverksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund och aktivt verka för en dopingfri idrott.

1.2 Tillhörighet
Föreningen ska tillhöra Sveriges Riksidrottsförbund och de specialförbund och distriktsförbund som är tillämpliga.

1.3 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

1.4 Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och halvårsmöte.

1.5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande upp till belopp om 1/5 basbelopp; högre belopp av styrelsen utsedda styrelseledamöter i förening.

1.6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

1.7 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem i föreningen och skall skriftligen tillställas styrelsen senast den 1 januari. Efter handläggning inom styrelsen skall förslaget behandlas på kommande årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras bifall av årsmötet med minst 2/3 majoritet.

1.8 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen får endast upptas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

2 Aktivt medlemskap

-         2.1 Definitioner på medlemskap
Varje person, företag och organisation kan få medlemskap i föreningen.

-         Familjemedlemskap och/eller företagsmedlemskap skall vid omröstning räknas som en röst.

-         Endast medlemmar över 18 år har rösträtt.

-         Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt

2.2 Skyldigheter
Medlem skall ta del av föreningens stadgar samt av årsmöte och styrelser fattade beslut.

2.3 Rättigheter
Medlem har rätt till att:
 - med rösträtt deltaga i års- och halvårsmöten
 - deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 - till styrelsen inkomma med förslag och att adjungeras vid behandlingen av detta förslag.

2.4 Medlemsavgifter
Medlem skall, före mars månads utgång, erlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften gällande verksamhetsåret 1/4 till 31/3 påföljande år. Medlemsavgift erlagd av ny medlem under första kvartalet skall anses gälla påföljande verksamhetsår.

2.5 Upphörande av medlemskap
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Vid utebliven betalning av medlemsavgift upphör medlemskapet.

Om styrelsen anser att medlem har brutit mot dessa stadgar, motverkat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, kan medlemmen uteslutas ur föreningen. Sådant beslut fattas av styrelsen och skall vara enhälligt. Beslutet kan överklagas enligt RF’s stadgar.

 

3 Hedersmedlemskap

3.1 Inval
Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat föreningens verksamhet och som föreningen därför vill betyga sin aktning.

3.2 Rättigheter och skyldigheter
Hedersmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som aktiv medlem, men erlägger ingen medlemsavgift.

3.3 Förslag till inval
Hedersledamot föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.

 

4 Årsmöte/halvårsmöte

4.1 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Halvårsmötet hålls under oktober månad.
Kallelse skall skickas ut senast två veckor innan och anslås i Knivsta Nytt eller motsvarande media samt på Knivsta IKs hemsida.

4.2 Extra årsmöte
När så särskilt är påkallat, kan beslut om extra årsmöte fattas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen, vilken är sammankallande.

4.3 Motioner och förslag
Motioner till årsmöte kan väckas av envar medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari. Styrelsen skall skriftligen till årsmötet avge yttrande över motionen.

Styrelsen äger rätt att avge förslag att avhandlas av årsmötet. Har förslag/motion väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Vid årsmöte/halvårsmöte får beslut fattas endast i fråga som upptagits på dagordningen.

4.4 Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnas av föreningens ordförande/vice ordförande.

4.5 Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

4.6 Omröstning och val
Med undantag för de i §§ 1:7 och 1:8 nämnda fallen avgörs alla frågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid val skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

4.7 Bordläggning
Om årsmötet så beslutar kan ärende som upptagits till behandling bordläggas till nästa årsmöte.

4.8 Protokoll
Vid årsmöte skall föras protokoll som efter justering skall delges medlemmarna på lämpligt sätt, enligt styrelsens beslut.

4.9 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Genomgång av protokoll från halvårsmötet
 6. Behandla styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Fastställa resultat- och balansräkningen för det gångna verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelse och förvaltning
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10.  Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11.  Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

12.  Val till styrelsen av: a) Ordförande för en tid av ett år b) Ledamöter, varvid eftersträvas att halva antalet ledamöter väljs på två år. c) Suppleanter på en tid av ett år

13.  Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år

14.  Val av ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning för en tid av ett år.

15.  Behandling av styrelseförslag och motioner

16.  Övriga frågor

4.10 Ärenden vid halvårsmöte
Vid ordinarie halvårsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fastställande av arbetsordning
 5. Val av ledamöter enligt fastställd arbetsordning
 6. Val till sektionsstyrelser av: a) Ordförande för ent tid av ett år.  b) Övriga ledamöter för en tid av ett år. Om det bara finns en sektion i föreningen så kan föreningens styrelse väljas som sektionsstyrelse.
 7. Övriga frågor

5 Styrelsen

5.1 Styrelsens utformning

Styrelsen består av minst 4 representanter inklusive ordförande, och vid jämnt antal representanter har ordföranden utslagsröst för att styrelsen skall vara beslutsför.

5.2 Befattningshavare
Styrelsen utser inom sig de befattningshavare som behövs.

5.3 Beslutande organ
När års/halvårsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

5.4 Styrelsens åliggande
Det åligger styrelsen att tillse att för föreningen gällande lagar, förordningar, stadgar och arbetsordning efterlevs.

 

6 Sektioner

6.1 Bildande/nedläggning av sektion
 Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller av extra årsmöte som sammankallas för prövning av sådan fråga.

6.2 Sektionsstyrelse
Sektionsstyrelse består av ordförande jämte erforderligt antal övriga ledamöter (minst 4 stycken inklusive ordförande). Sektionsstyrelse väljs årligen vid års- eller halvårsmöte. En ledamot av sektionsstyrelsen adjungeras till föreningsstyrelsens sammanträden. Sektionsstyrelse har beslutanderätt inom budgetramarna, men i principiella frågor beslutar föreningens styrelse.

Uppdaterad: 10 SEP 2014 10:48 Skribent: Michaela Ahnlund

Vår vision
Med glädje och gemenskap tar vi ansvar för fotbollens utveckling i Knivsta kommun. 

Våra Gräsytor - Status
Senaste uppdaterad 3/8 2016

Läs mer... 

Våra arrangemang


 

Hyr Ängby park

ÄngbyPark2016

Köp Ängby park-boken

Boken kan köpas på hemsidan i Sigtuna bokhandel, av PRO Knivsta, på ICA Nära och ICA Kvantum samt direkt av författaren.

Våra huvudsponsorer

Bildemo

RA-motor
imgres

Övriga sponsorer

- Widerlöv & Co
- Adidas
- Intersport

Vill du också sponsra KIK?

    

Postadress:
Knivsta IK - Fotboll
Box 107
74123 Knivsta

Kontakt:
Tel: 018380077
E-post: This is a mailto link

Se all info